Shin Takahashi, The Manga Guide to Statistics.

Shin Takahashi, The Manga Guide to Statistics (San Francisco: No Starch Press, 2009).